VX88_Cách xem kèo ph?t góc chi ti?t và c? th? nh?t 

N?m rõ cách xem kèo ?? ?ánh kèo ph?t góc ??nh chóp nh?t.

Cách xem kèo ph?t góc nh? th? nào? Nh?ng khán gi? khi theo dõi tr?n bóng ?á thì ai ai c?ng mu?n mình hi?u ???c th? thu?t xem ph?t góc là nh? th? nào? Th?t s? nó c?ng không qúa khó hi?u, ch? c?n b?n ?? tâm ??n bài vi?t này c?a VX88 thì m?i ngóc ngách th?c m?c ??u ???c gi?i ?áp m?t cách chi ti?t nh?t trong m?i tr?n ??u bóng ?á. 

T?ng quát thông tin v? cách xem kèo ph?t góc

?âu là nh?ng cách xem kèo ph?t góc chu?n?
?âu là nh?ng cách xem kèo ph?t góc chu?n?

Tr??c khi bi?t ???c cách xem ph?t góc thì chúng ta c?ng ph?i ?i t? cái g?c thì m?i có th? khai phá ra nh?ng ?i?u m?i m?, thú v? khác. Kèo ph?t góc chính là m?t lo?i hình trong th? lo?i c?a b? môn ?á bóng, nó là m?t th? lo?i ph? c?ng có th? ?? ph?t ??i có l?i ho?c c?ng có th? phân b?i th?ng thua. Tuy là ph? nh?ng ???c các anh em c??c th? tham gia r?t ?ông ??o b?i tính ch?t h?p d?n, k?ch tính c?a nó. 

D?a vào chính tình hu?ng ph?t góc thì m?i ng??i ch?i có quy?n ??t c??c v?i s? ti?n mà mình mong mu?n. C?ng b?i v?y mà chúng ta không c?n ?? tâm ??n t? s? bàn th?ng c?a các ??i nh? th? nào, ??i nào th?ng ??i nào thua c?ng ch?ng ph?i quan tâm b?t c? ?i?u gì. Ch? c?n bi?t khi tham gia kèo ph?t góc s? m? ra nhi?u lo?i c??c khác nhau là: 

 • V?i kèo ph?t góc l?n ??u tiên: dân cá ?? có th? d? ?oán ??i nào s? ???c h??ng qu? ph?t góc cho l?n ??u này. 
 • V?i kèo ph?t góc l?n cu?i cùng thì anh em ???c quy?n d? ?oán ??i nào s? ???c h??ng qu? ph?t góc cu?i cùng này. 
 • Ngoài ra còn có kèo c??c ch?p qu? ph?t góc chính là khi ??i c?a trên ch?p ??i c?a d??i và nh? vào ?ó anh em có th? d? ?oán ???c s? qu? ph?t góc mà ??i nào ?ó ???c h??ng nhi?u nh?t. 
 • Kèo c??c ch?p tài hay x?u trong ph?t góc là khi ng??i ch?i tham gia cá c??c vào m?t nhà cái uy tín nào ?ó thì h? s? ??a ra s? qu? ph?t góc theo d? ?oán ???c di?n ra trong chính tr?n ??u. Nhi?m v? c?a b?n chính là s? quan sát cùng v?i c?m tính ch?n Tài ??i v?i ??i có qu? ph?t góc nhi?u h?n. Ng??c l?i s? ch?n X?u v?i ??i có tình hu?ng ph?t góc ít. 
 • V?i kèo c??c ch?n ho?c l? giành cho s? qu? ph?t góc thì ??n gi?n ng??i ch?i ch? c?n ?oán t?ng s? qu? ph?t ? trong chính tr?n ??u là Ch?n hay L? thì c?ng có th? h?t b?c thành công. 

V?i ?a d?ng m?i th? lo?i trong kèo ph?t góc này, anh em có th? tha h? l?? ch?n nh?ng ?i?u phù h?p nh?t, h?p ? ?ây là h?p v?i d? ?oán c?a mình và h?p trong túi ti?n mà mình ?ang s? h?u. 

7749 cách xem kèo ph?t góc ??nh c?a ??nh

Kèo ph?t góc là gì? Cách xem kèo ph?t góc chu?n xác nh?t.
Kèo ph?t góc là gì? Cách xem kèo ph?t góc chu?n xác nh?t.

Cho ??n hi?n t?i, khi ??n v?i hình th?c cá c??c bóng ?á thông qua th? lo?i c??c ph?t góc này thì ng??i ch?i ch? c?n quan tâm ??n 2 kèo chính ???c ?ng h? nhi?u nh?t là: kèo c??c ch?p ph?t góc và kèo c??c ch?p tài hay x?u trong tr?n ??u. C?ng chính “ h?i ph?c t?p hóa” nên chúng ta nên ?? tâm nhi?u h?n còn v?i nh?ng kèo còn l?i thì ch? c?n d? ?oán là xong. V?y cách xem kèo ph?t góc ???c phân lo?i nh? th? nào? 

??i v?i kèo ch?p c??c tài hay x?u 

Nh? ?ã nói trên v?i th? lo?i kèo này thì nhà cái mà b?n ?ã tin t??ng ch?n l?y s? ??a ra các d? ?oán v? t?ng t?t c? các bàn ph?t góc mà 2 ??i s? th?c hi?n trong chính tr?n ??u. V?i t? l? kèo này còn ph? thu?c r?t nhi?u vào nh?ng khía c?nh khác nên m?i tr?n ??u s? mang m?t nét ??c tr?ng riêng. ?? cho d? hi?u h?n thì chúng tôi ??a ra minh ch?ng ?? làm rõ cho kèo c??c tài x?u ph?t góc: 

Trong tr?n ??u hot r?n r?n gi?a 2 ??i tuy?n m?nh là MU  – Chelsea thì nhà cái ?ã ??a ra t? l? kèo c??c tài x?u ph?t góc chính là 8,75 trái. V?y chúng ta s? ??c nh? th? nào cho h?p lý? 

 • V?i th?i gian xuyên su?t di?n ra tr?n ??u n?u xu?t hi?n d??i 9 qu? ph?t góc thì n?u ??t X?u thì anh em th?ng còn ??t c??c Tài thì “ ra ?i”. 
 • C?ng là trong th?i gian c?a tr?n ??u ?ó n?u trên 9 qu? ph?t góc thì khi b?t Tài ngh?a là b?n h?t b?c c?a nhà cái còn n?u ??t X?u ngh?a là thua tr?ng tay. 
 • V?i tr??ng h?p tr?n ??u tròn tr?a ?úng 9 trái ph?t góc thì khi b?t Tài anh em ch? l??m ???c ½ s? ti?n so v?i ??t c??c c?ng t??ng t? n?u ??t X?u thì thua ½ s? ti?n. 

Nh? v?y, qua ví d? trên chúng ta c?ng có th? ng?m hi?u ???c r?ng v?i kèo c??c tài x?u ph?t góc thì t? l? ???c ?n ti?n c?ng r?t ??n gi?n và ???c tính r?ng: 

S? ti?n ??t c??c cho kèo ch?i * T? l? h?t b?c t? nhà cái = S? ti?n “ l??m” nh?t t? ván ch?i. 

??i v?i kèo c??c ch?p ph?t góc

N?m rõ cách xem kèo ?? ?ánh kèo ph?t góc ??nh chóp nh?t.
N?m rõ cách xem kèo ?? ?ánh kèo ph?t góc ??nh chóp nh?t.

Khi ??n v?i th? lo?i này, thì c??c th? s? ???c nhà cái ??a ra các t? l? mà ??i c?a trên ch?p ??i c?a d??i và t? ?ó chúng ta s? tin t??ng ?? ??t c??c theo các tình hu?ng ph?t góc ? m?i tr?n ??u. Chúng tôi s? ch?ng minh c? th? cho anh em b?ng m?t d?n ch?ng th?c t? sau: 

C?ng là tr?n ??u tranh tài tranh s?c c?a MU và Chelsea khi MU m?nh d?n ch?p Chelsea ½ q?a ph?t góc thì ng??i ch?i s? ??c: 

 • Ti?ng còi báo hi?u k?t thúc tr?n ??u, tr??ng h?p MU ?á h?n Chelsea 1 qu? ph?t góc thì n?u b?t ??i MU thì h?t ti?n còn b?t Chelsea thì n?p ti?n v?nh vi?n cho nhà cái. 
 • C?ng trong hoàn c?nh ?ó, ??i l?i tình th? MU thua Chelsea qu? ph?t góc. Tình th? thay ??i thì ti?n c?ng t? th? mà ??i thay. 
 • Tr??ng h?p hi?m chính là 2 ??i s? h?u s? qu? ph?t góc b?ng nhau thì khi theo Chelsea thì th?ng ti?n còn MU thì goodbye s? ti?n ??i h?t b?c l?i vào d?p khác.

Xem thêm: Kinh Nghi?m Soi Kèo Vx88 ??? Soi Kèo Nh?n ??nh Kèo Ngon

L?i k?t 

??c h?t t??ng t?n ??n dòng ch? cu?i thì https://vx88win.net/  chúng tôi tin r?ng 99,9999% là anh em ?ã bi?t ??n cách xem kèo ph?t góc chu?n nh? ???ng Lê Du?n. Hy v?ng r?ng, khi ?ã n?m nh?ng ki?n th?c m?t thi?t nh? th? này thì cùng th?a ??m ni?m ?am mê cùng v?i s? may m?n luôn hi?n h?u nhé! 

Trả lời