VX88_N?P “MINI” – TH?NG TI?N T?!

N?P "MINI" - TH?NG TI?N T?!

Nhà cái Vx88 chào m?ng tân binh gia nh?p ??i gia ?ình Vx88 ?u ?ãi th??ng n?p l?n ??u 50% không gi?i h?n tài kho?n ??ng ký. M?c th??ng n?p d?a theo s? ti?n n?p vào tài kho?n c??c t?i casino. Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u chi ti?t ch??ng trình khuy?n mãi mang tên: N?P “MINI” – TH?NG TI?N T?! c?a nhà cái Vx88 nhé.

S? l??c nhà cái

N?P "MINI" - TH?NG TI?N T?!
N?P “MINI” – TH?NG TI?N T?!

Vx88 là c?ng game có xu?t x? t?i Costa Rica, v?i các ho?t ??ng chính t?i ?ây có th? k? ??n nh?: cá c??c th? thao online ??i th??ng, game casino, ?á gà, ?ua ng?a, x? s?, slots game,.. và các dòng game bài HOT nh?t có m?t trên th? tr??ng hi?n nay. Vx88 là ??i tác ?ông hành c?a Esball Vi?t Nam, ti?n thân c?a Vx88 Esball

N?i dung ch??ng trình khuy?n mãi N?P “MINI” – TH?NG TI?N T?!

Th?i gian

03/10/2022 00:00:00 ??n 30/10/2022 23:59:59

N?i dung chính

Trong th?i gian di?n ra ch??ng trình khuy?n mãi , h?i viên ti?n hành tham gia b?t k? các trò ch?i t?i VX mini Game ??u nh?n ???c ?u ?ãi th??ng n?p l?i lên ??n 50% v?i m?c gi?i th??ng cao nh?t là 5.000.000 VND

M?i tài kho?n ??u có th? tham gia nh?n th??ng, ??c bi?t khách hàng s? d?ng th??ng l?i m?t ngày có th? nh?n t?i ?a 3 l?n/ ngày

M?C N?P (VN?) % TH??NG TH??NG CAO NH?T

DOANH THU YÊU C?U

200.000 – 1.000.000

10% 100.000 3
1.000.000 – 2.500.000 20% 500.000 6
2.500.000 – 4.000.000 30% 1.200.000 8
4.000.000 – 6.500.000 40% 2.600.000 12
6.500.000+ 50% 5.000.000 18

Cách th?c nh?n khuy?n mãi

Sau khi khách hàng ??ng ký VX88 thành công và ti?n hành n?p ti?n vào tài kho?n c??c có th? tham gia ch??ng trình khuy?n mãi: N?P “MINI” – TH?NG TI?N T?!

Quá trình khách hàng n?p ti?n thành công h? th?ng VX88 t? ??ng c?p nh?t ti?n khuy?n mãi vào tài kho?n c??c

?? th?c hi?n thao tác rút ti?n khách hàng c?n hoàn thành doanh thu mà bên nhà cái yêu c?u t?i VX MINI GAME

Ch? khi khách hàng hoàn thành n?p ti?n thành công ho?c ti?n c??c trong tài kho?n c?a quý khách tr? v? 0 m?i có th? nh?n khuy?n mãi ti?p c?a ch??ng trình

?i?u kho?n & ?i?u ki?n nh?n khuy?n mãi

  1. Ti?n doanh thu c??c h?p l? yêu c?u ???c tính t?i b?ng ?i?n t? Vx88
  2. Ch??ng trình ch? áp d?ng cho m?t h?i viên, m?t IP, m?t tài kho?n, m?t s? ?i?n tho?i và m?t ngân hàng ??ng ký t?i nhà cái. N?u khách hàng nào c? tình vi ph?m VX88 Esball s? ngay l?p t?c ?óng tài kho?n c??c mà không c?n báo tr??c
  3. Tùy vào các s?nh game ?i?n t? khác nhau, chúng tôi s? tính doanh thu n?p vào 4 t?ng ti?n th??ng Jackpot, t?ng doanh thu c??c s? ???c tính vào “ti?n c??c h?u hi?u th?c t?”
  4. Nhà cái khi phát hi?n khách hàng có hành vi gian l?n ??t c??c, che d?u IP, s? d?ng VPN hack IP, chi?m ?o?t ti?n c?a ??i lý, chúng tôi s? ngay l?p t?c khóa tài kho?n khách hàng mà không báo tr??c.
  5. T?p th?, cá nhân có hành vi gian l?n chúng tôi s? h?y b? tài kho?n và t?t c? s? ti?n c??c hi?n có
  6. Vx88 Win có quy?n th?c hi?n s?a ??i, t? v?n, ho?c ch?m d?t các ch??ng trình khuy?n mãi mà không c?n báo tr??c

Trả lời