VX88_B?t mí v? nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau

Nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau theo ??u ?ít câm

Lô ?? là m?t trò ch?i ???c ng??i ch?i ?ánh giá là có tính may r?i. ?? ch?i lô ?? ??m b?o kh? n?ng chi?n th?ng thì ngoài d?a vào s? may r?i ng??i ch?i c?ng c?n có m?t s? tính toán k? l??ng t? m? và trí nh? siêu ??nh. Hôm nay, VX88 chúng tôi s? gi?i thi?u cho anh em nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau ?? anh em s? có ???c l?a ch?n chính xác nh?t.

Nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau

Nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau
Nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau

Theo nh? nh?ng chuyên gia v? lô ?? thì ch?i lô ?? ngoài y?u t? may r?i anh em c?n ph?i tính toán ???c các quy lu?t xu?t hi?n c?a các con s?. D??i ?ây là nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau ???c các chuyên gia tính toán và rút ra t? kinh nghi?m ch?i lô ?? lâu n?m.

 • V?i c?p lô 373 – 010 s? hay v? cùng v?i nhau. N?u nh? ngày hôm nay xu?t hi?n 1 c?p thì xác su?t ngày hôm sau xu?t hi?n c?p còn l?i lên ??n 90%
 • C?p lô 25 – 52 ?i kèm v?i 22. Theo nh? tính toán c?a các chuyên gia ch?i lô ?? thì ?ây là c?p lô có t? l? v? cùng nhau là r?t th?p. Vì v?y, tr??c khi anh em xu?ng ti?n thì c?n ph?i tính toán k? và xem xét ??n nh?ng ?i?m báo xung quanh mình.
 • C?p lô 47 – 76 ?ây là c?p lô th??ng hay ?i kèm v?i nhau.
 • Hôm nay có lô 11 hôm sau s? có con lô xu?t hi?n ?i kèm là lô 44.
 • C?p lô kép 33 ?i kèm v?i 66.

Các c?p lô ?i cùng nhau

?ôi khi chúng ta s? có nh?ng c?p lô th??ng hay cùng xu?t hi?n v?i nhau trong cùng m?t b?ng k?t qu? x? s?. Nh?ng c?p lô hay ?i cùng nhau ?ó là: 

 • Con lô 00 và ?i cùng v?i nó s? là con lô 10.
 • N?u có con lô 11 hôm sau anh em th?ng tay phang luôn cô lô 01. ?ây là c?p lô th??ng ?i cùng nhau.
 • N?u trên b?ng k?t qu? xu?t hi?n c? c?p lô 06 – 60 hôm sau xác su?t s? có m?t con lô r?i l?i. ?ây là k?t qu? ?ã ???c các cao th? tính toán k? l??ng.
 • C?p lô 51 – 15 s? tr? cho anh em c? c?p vào ngày hôm sau.
 • N?u hôm nay xu?t hi?n c? c?p 05 – 50 ho?c ch? xu?t hi?n 05 hay 50 thì hôm sau s? tr? l?i 1 con lô.
 • C?p lô 02 – 20 xu?t hi?n hôm sau s? xu?t hi?n lô 99 và ng??c l?i.
 • Xu?t hi?n lô 75 ?i kèm là 57. Ng??c l?i s? không ?úng.
 • N?u hôm nay có lô 97 hôm sau s? xu?t hi?n c?p lô 37 – 73.

Nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau theo ??u ?ít câm

Nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau theo ??u ?ít câm
Nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau theo ??u ?ít câm

Ngoài cách tính các c?p lô hay v? cùng nhau thì anh em c?ng có th? tính lô v? theo ??u câm ?ít câm. ?? áp d?ng ???c chính xác ph??ng pháp này thì anh em c?n theo dõi và th?ng kê nh?ng ??u câm ?ít câm c?a k?t qu? hôm tr??c. ?? anh em d? hi?u chúng ta xét v? ??u 7 và ?ít 3. N?u ??u 7 ho?c ?ít 3 câm hôm nay thì chúng ta s? có con lô 73 ?? ?ánh hôm sau.

Nh?ng con lô hay v? theo các th? trong tu?n

Trong 1 tu?n các con s? th??ng hay xu?t hi?n theo quy lu?t các th? trong tu?n. Qua tính toán và nh?ng l?n ki?m ch?ng các chuyên gia ?ã tìm ra ???c nh?ng c?p lô hay v? theo các th? trong tu?n nh? sau:

 • Th? 5 và th? 7 th??ng s? xu?t hi?n con lô 97.
 • Th? 7 và ch? nh?t chúng ta s? có c?p lô 89 – 98.
 • Th? 2, th? 3, th? 7 và ch? nh?t s? th??ng xu?t hi?n con lô 33.
 • Th? 5 và ch? nh?t chúng ta s? th??ng th?y con lô 56 xu?t hi?n.
 • Các ngày th? 4, th? 5 và th? 6 th??ng con lô 66 s? xu?t hi?n. ??c bi?t n?u hôm tr??c ?ã ra 66 thì hôm sau kh? n?ng 66 xu?t hi?n l?i là r?t cao.

Xem thêm: Tìm hi?u v? x? s? Vx88 chi ti?t nh?t cho ng??i ch?i

?? xu?t hi?n kèm v?i lô

Ngoài vi?c tìm ???c nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau thì anh em c?ng có th? tìm ???c ?? kèm v?i lô. Chúng ta s? có nh?ng con s? ?i kèm v?i nhau nh? sau:

 • N?u hôm nay ?? v? 05 thì hôm sau con lô 95 s? xu?t hi?n là có kh? n?ng cao.
 • N?u hôm nay ta có k?t qu? ?? là 29 thì hôm sau lô s? ra 22 và ng??c l?i v?n ?úng.

Chúng ta c?ng có th? tìm theo t?ng ?? ?? tìm theo t?ng ?? chúng ta s? tìm ???c quy lu?t c? th? nh? sau:

 • N?u hôm nay t?ng ?? là 9 thì hôm sau s? ra l?i t?ng 5.
 • N?u hôm nay có t?ng ?? là 10 hôm sau chúng ta s? có t?ng 1 xu?t hi?n.
 • Hôm nay ra t?ng 6 hôm sau kh? n?ng t?ng 8 ra có t? l? cao.

Nh?ng con lô hay ?i v?i nhau

?? xu?t hi?n kèm v?i lô
?? xu?t hi?n kèm v?i lô

Nh?ng con lô th??ng hay ?i v?i nhau s? là:

 • 18 – 81 hôm nay ra hôm sau có ngay 97 – 99 và trong tr??ng h?p này ng??c l?i v?n ?úng.
 • 45 kèm ngày hôm sau có ngay 595 và 09.
 • 58 mà ra thì 3 ngày hôm sau s? xu?t hi?n con lô 63.
 • Hôm nay 68 hôm sau tr? l?i 63.

T?ng k?t

Bài vi?t trên https://vx88win.net/ chúng tôi ?ã ch? ra cho anh em nh?ng c?p lô hay v? cùng nhau anh em hãy ghi nh? ?? khi ch?i lô ?? không còn lo ng?i b? m?t ti?n n?a. Tuy nhiên, ?? t?ng t? l? chi?n th?ng cao anh em hãy k?t h?p v?i nhi?u ph??ng pháp khác nhau ?? ch?n ra ???c nh?ng con s? chính xác nh?t. Chúc anh em may m?n.