VX88_SÚT M?I NGÀY-“?M” NGAY TH??NG

SÚT M?I NGÀY-"?M" NGAY TH??NG

VX88 c?ng game cá c??c th? thao h?p pháp top 1 Châu Á hi?n nay, v?i quy mô và s? v?n l?n nhà cái này ?ang n?i lên là và chi?m tr?n ni?m tin c?a các anh em c??c th? trong và ngoài n??c. Là nhà cái xu?t x? t?i ??t n??c Costa Rica xinh ??p, ti?n thân là h? th?ng Esball Gloal (VX88 Esball) vì th? ngay khi anh em ??ng nh?p Vx88 s? ph?i choáng ng?p tr??c giao di?n c?a nhà cái này.

Ngoài ch?m chút v? ?? h?a c?a nhà cái, giao di?n s?nh c??c, c?p nh?t các dòng game cá c??c online m?i nh?t Vx88 còn tung ra hàng tr?m khuy?n mãi c?c l?n v?i gi?i th??ng cao, m?t trong s? các ?u ?ãi h?p d?n ?ó không th? không nh?c t?i ch??ng trình: SÚT M?I NGÀY-“?M” NGAY TH??NG v?i t? l? gi?i th??ng c?c k? cao. Ngay bây gi? hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé.

N?i dung khuy?n mãi SÚT M?I NGÀY-“?M” NGAY TH??NG

SÚT M?I NGÀY-"?M" NGAY TH??NG
SÚT M?I NGÀY-“?M” NGAY TH??NG

??ng hành cùng World Cup 2022 nhà cái VX88 tung ra th? tr??ng ch??ng trình khuy?n mãi h?p d?n có tên g?i SÚT M?I NGÀY-“?M” NGAY TH??NG

Th?i gian

Kh?i ??ng t? ngày 04/10/2022 00:00:00 ??n 18/12/2022 23:59:59

N?i dung chi ti?t

Quý khách hàng ??ng hành cùng Vx88 trong su?t nh?ng ngày World Cup 2022 có th? tham gia “sút” m?i ngày cùng c?ng game chúng tôi. Khách hàng ??t c??c t?i s?nh c??c th? thao có doanh thu trong ngày ??t ???c t? 660.000 VN? tr? lên s? có cho mình m?t l??t sút c?u môn. Gi?i th??ng khuy?n mãi b?n có c? h?i “?m” lên ??n 1.990.000 VN?

??c bi?t khách hàng m?i ??ng ký ???c t?ng mi?n phí m?t l?n sút

Chi ti?t tham kh?o b?ng sau:

Doanh thu th? thao trong ngày S? l?n sút trong ngày H?i viên ??ng ký trong ngày Sút Ti?n th??ng (VND)
660,000+
1
T?ng 1 l?n sút
Vào Ng?u nhiên
9,000 ~ 1,990,000
Tr??t Chúc may m?n l?n sau

?i?u ki?n nh?n th??ng

 • Ch??ng trình không yêu c?u quý khách nh?n nút tham gia, ch? c?n ??t ?? yêu c?u khuy?n mãi s? t? ??ng xu?t hi?n
 • Th?i gian tính c??c doanh thu h?p l? ???c b?t ??u t? 11:00 tr?a hôm tr??c ??n 11:00 tr?a hôm sau
 • Khách hàng m?i ???c mi?n phí 1 l?n sút mi?n phí, n?u ??t ?? doanh thu ???c nh?n thêm l??t sút n?a
 • Ti?n th??ng khuy?n mãi ???c h? th?ng tr? ng?u nhiên và khách hàng ph?i sút trúng c?u môn
 • Khách hàng ??t ?? doanh thu hôm nay l?n sút s? ???c c?p nh?t vào ngày hôm sau lúc 14:30 phút. Th?i gian sút bóng b?t ??u lúc 14:30 hàng ngày ??n 14:30 ngày k? ti?p. Khách hàng b? qua khuy?n mãi coi nh? là không nh?n

??a ?i?m và th?i gian nh?n th??ng

 • Khách hàng nh?n th??ng t?i ?Trung tâm h?i viên ?- ?Khuy?n mãi?.Th?i h?n nh?n khuy?n mãi SÚT M?I NGÀY-“?M” NGAY TH??NG là 1 tu?n k? t? ngày trúng
 • Ti?n th??ng t? ngày ch? nh?t ??n th? 5 s? ???c nh?n sau 17:00 ngày k? ti?p. Ti?n th??ng khách hàng trúng vào ngày th? 6 và th? 7 s? nh?n vào 17:00 chi?u ngày th? 2 tu?n sau
 • Ti?n nh?n th??ng khuy?n mãi khách hàng có th? t? do ??t c??c và ch?i t?i t?t c? các s?nh. ?? rút ti?n khuy?n mãi anh em c?n hoàn thành doanh thu c??c theo yêu c?u c?a nhà cái có t? l? b?ng 3 l?n ti?n th??ng

Xem thêm: KHUY?N MÃI VX88 – T?NG H?P KHUY?N MÃI VX88 CASINO

?i?u ki?n & ?i?u kho?n

 1. Doanh thu c??c h?p l? ???c tính t?i các s?nh ?Th? thao Vx88??Th? thao Saba??Th? thao CMD 368??Th? thao ASIA 365??Th? thao IM?t?i c?ng casino VX88 ESBALL
 2. T?i s?nh th? thao các ??n c??c sau ?ây s? không ???c tính là c??c h?u hi?u: ??n c??c hòa, ??n c??c thua, ??n c??c b? h?y, ??n c??c vào th?i ?i?m nguy hi?m c?a tr?n ??u ?ang ???c tr?c ti?p. Khi ??t c??c ?t? l? l?n s? l?y s? ti?n ??t c??c??? tính doanh thu khách hàng c??c h?u hi?u. ??t c??c?t? l? nh? s? l?y s? ti?n k?t toán??? tính doanh thu khách hàng c??c h?u hi?u.
 3. Khách hàng có hành vi gian l?n cá c??c, ?n IP c??c, c??c thay ng??i khách, s? d?ng ph?n m?m c??c ?? tr?c l?i s? b? h? th?ng h?y b? t? cách tham gia khuy?n mãi
 4. Cá nhân, t?p th? có hành vi tr?c l?i khuy?n mãi, gian l?n ??t c??c s? b? h?y k?t qu? nh?n th??ng, khóa tài kho?n v?nh vi?n
 5. VX88 WIN có toàn quy?n s?a ??i, h?y b?, gi?i thích các ch??ng trình khuy?n mãi

Trả lời