VX88_H??ng D?n Soi C?u Kép Hi?u Qu? T? Các Cao Th?

H??ng d?n soi c?u kép theo ??u và ?uôi ??

Soi c?u kép hi?n ?ang là m?t trong nh?ng ph??ng pháp soi c?u ph? bi?n trong gi?i lô ?? hi?n nay. Nh?ng v?n còn r?t nhi?u ng??i v?n ch?a hi?u rõ ph??ng pháp soi c?u này là nh? th? nào c?ng nh? cách soi c?u sao cho hi?u qu? nh?t. V?y nên hôm nay hãy cùng Vx88 Casino chúng tôi ?i tìm hi?u k? h?n v? ph??ng pháp soi c?u này c?ng nh? nh?ng h??ng d?n t? các cao th? nha.

Khái quát v? ph??ng pháp soi c?u kép

T?i sao c?n áp d?ng ph??ng pháp soi c?u kép
T?i sao c?n áp d?ng ph??ng pháp soi c?u kép

Soi c?u kép ???c m?i ng??i bi?t ??n là m?t ph??ng soi c?u ?ã quá ph? bi?n trong gi?i lô ??. Chúng có th? cho anh em bi?t nh?ng con s? có th? v? v?i t? l? chính xác vô cùng cao. Nh? v?y, anh em có th? b?t ???c lô kép có hi?u qu? nh?t.

Lô kép chính là nh?ng con s? có c? hàng ??n v? và hàng ch?c gi?ng nhau. M?t khi anh em ?ánh các c?p lô kép s? không c?n ph?i lo ngh? ??n các v?n ?? v? s? l?n trong lô ??. Tuy nhiên, vi?c anh em soi c?u lô kép s? d?a r?t l?n vào kinh nghi?m th?c t?.

Khi anh em áp d?ng t?t k? thu?t soi c?u lô kép anh em s? có t? l? th?ng vô cùng cao. Ngoài ra, anh em c?ng s? ti?t ki?m m?t kho?n kinh phí l?n khi anh em tham gia ch?i.

H??ng d?n cách soi c?u kép t? các cao th?

Có th? nói vi?c soi c?u lô kép s? d?a r?t nhi?u vào kinh nghi?m th?c chi?n. Do ?ó n?u anh em có th? ghi nh? nh?ng h??ng d?n t? nh?ng cao th? ?? có thêm t? l? chi?n th?ng nha. Nh?ng h??ng d?n này ?ã ???c chúng tôi ?úc k?t l?i t? r?t nhi?u cao th? khác nhau ?? anh em có th? tham kh?o:

Soi c?u kép theo ??u và ?uôi ??

H??ng d?n soi c?u kép theo ??u và ?uôi ??
H??ng d?n soi c?u kép theo ??u và ?uôi ??

Cách th?c soi c?u này khá ??n gi?n anh em ch? c?n xem k?t qu? gi?i ??c bi?t hôm ??y có ph?i là kép hay không. N?u là kép anh em s? ghi l?i ngay ?? th?c nuôi lô trong vài ngày t?i.

N?u ngày ti?p theo c?ng ra kép 2 ??u thì anh em s? ?ánh c? 2 và nuôi theo khung 2-7 ngày nha. Khi này t? l? v? s? c?c k? cao nha.

Soi c?u lô kép theo lô câm

??i v?i cách này anh em s? c?n có th?i gian và th?ng kê l?i s? li?u k?t qu? lô ?? trong vài ngày liên t?c. Anh em s? c?n ph?i xem k?t qu? ??u lô nào câm trong ngày hôm ?ó và lô kép c?a nó có xu?t hi?n trong 2 ngày ti?p theo hay là không.

Trong tr??ng h?p n?u nó không ra ti?p thì anh em nên nuôi con lô này theo khung 4 ngày nha. Theo thông tin mà chúng tôi ?ã tìm hi?u ???c thì các c?p lô kép ki?u này s? th??ng không ra trong ngày th? nh?t và ngày th? 2. C?p này s? ch? ra sau 4 ngày nên anh em s? c?n ph?i chia ti?n sao cho h?p lý ?? nuôi nha.

Soi c?u kép b?ng ph??ng pháp b?c nh?

Soi c?u lô kép theo lô câm hi?u qu?
Soi c?u lô kép theo lô câm hi?u qu?

M?t trong nh?ng ph??ng pháp ti?p theo mà chúng tôi mu?n g?i t?i chính là b?c nh?. Ph??ng pháp này s? ?òi h?i anh em s? ph?i th?ng kê l?i các c?p lô kép th??ng ra ngay sau c?p lô kép ?ã v? tr??c ?ó. Sau ?ây là m?t s? lô kép hay v? mà anh em c?n ghi nh? nha:

  • Hôm nay v? kép 00 thì vào ngày hôm sau anh em nên ?ánh kép 99.
  • Hôm nay có kép 88 ho?c là v? kép 77 thì hôm sau anh em nên ?ánh kép 22.
  • Hôm nay k?t qu? có xu?t hi?n kép 11 thì hôm sau nên ?ánh kép s? 88.
  • Hôm nay kép không v? thì hôm sau anh em nên ?ánh c?p kép 00 và 99.
  • Hôm nay kép mà v? 55 thì hôm sau anh em nên ?ánh c?p kép 55 ho?c 11.
  • Hôm nay có xu?t hi?n 3 c?p kép ng?u nhiên thì hôm sau anh em nên b?t kép 33.
  • Kép hôm nay lô v? kép 44 thì hôm sau anh em có th? nuôi kép 66.

Soi c?u lô kép d?a vào ??u c?a gi?i ??c bi?t ngày th? 2

Ph??ng pháp này s? c?c k? ??n gi?n anh em s? ch? c?n l?y s? ??u tiên c?a k?t qu? gi?i ??c bi?t ?? làm lô kép nuôi trong tu?n ?ó. Trong tr??ng h?p mà k?t qu? c?a gi?i ??c bi?t có xu?t hi?n con s? 0 n?m ? gi?a thì s? có tr??ng h?p ?? trong tu?n s? v? có th? v? kép 00.

Do ?ó anh em s? có th? nuôi ?? v?i kép 00 trong 7 ngày t?i do ?ó anh em c?ng s? c?n cân ??i gi?a ti?n lô và ti?n ?? nha. N?u k?t qu? vào lô hay ?? s?m thì anh em c?ng s? c?n ph?i d?ng l?i ngay l?p t?c và th?c hi?n l?i nuôi m?i và tu?n ti?p theo.

??i v?i ph??ng pháp soi c?u kép này, anh em s? c?n ph?i tr?i ti?n ??u theo t?ng ngày nha ?? tránh t?n quá nhi?u kinh phí. Ngoài ra anh em c?ng c?n ph?i ??c bi?t chú ý ??n 2 ngày là th? 4 và th? 7 do t? l? c?u kép v? vào 2 ngày này là c?c k? cao.

Trên ?ây là toàn b? thông tin v? soi c?u kép c?ng nh? h??ng d?n soi c?u sao cho hi?u qu? mà chúng tôi mu?n g?i t?i t?t c? các b?n. Hy v?ng nh?ng thông tin này s? giúp anh em hi?u h?n v? ph??ng pháp soi c?u này c?ng nh? s? ch?n ???c con s? may m?n c?a b?n thân mình.